Huwelijksdwang en Achterlating. Ga erover in gesprek!

vader zoon

Campagne ‘Huwelijksdwang en Achterlating’

In Nederland worden jaarlijks kinderen en jongeren achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Na de vakantie blijft hun stoel op school leeg, terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Ook worden jaarlijks jongeren door hun ouders, familie of omgeving gedwongen tot een huwelijk. Het hele jaar door speelt deze problematiek. De vakantieperi-ode is echter extra risicovol omdat jongeren tijdens een vakantie in het buitenland kunnen worden uitgehuwelijkt of achtergelaten. Vandaag start daarom de campagne huwelijksdwang en achterlating en hij duurt tot 30 juni. http://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/campagne-huwelijksdwang-en-achterlating. De campagne wordt uitgevoerd in een samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).

Doelen en middelen van de campagne De campagne richt zich op jongeren en docenten in het voortgezet- en middelbaar (beroeps)onder-wijs. Op sociale media worden docenten opgeroepen signalen van huwelijksdwang en achterlating te herkennen en hierover met leerlingen in gesprek te gaan. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de tips die het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) voor professionals heeft ontwikkeld. Daarnaast is de campagne er op gericht om jongeren te informeren waar ze terecht kunnen voor advies en hulp. De campagne doet een appèl op de jongeren zelf om actief hulp te zoeken en niet te blijven rondlopen met twijfels en vragen. Naast de website www.trouwentegenjewil.nl is er informatiemateriaal voor jongeren beschikbaar.

Het is mogelijk om bij de campagne aan te sluiten door bijvoorbeeld docenten te informeren over de sociale media campagne en het campagnemateriaal. Verder kunt u hen vragen alert te zijn op signalen van leerlingen en door op de website en in plaatselijke kranten een artikel over de campagne te plaatsen. We wijzen u op het digitale bestelformulier https://goo.gl/forms/TBqB6ePcPGTL3RN92 voor het bestellen van het campagnemateriaal dat bestaat uit signaalkaartjes, z-card over huwelijks-dwang, flyer met informatie over huwelijksdwang en achterlating, posters en de tips voor professionals voor het herkennen van signalen en het gesprek.

Op grond van de Wet meldcode moeten scholen over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beschikken. Hierin moet zijn vastgelegd op welke wijze professionals op uw school omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder ook signalen van huwelijks-dwang en achterlating. Bij huwelijksdwang en achterlating is het belangrijk dat de school vermoedens of signalen hiervan niet toetst bij de ouders, maar de signalen bespreekt met de jongere zelf en deskundigen inschakelt van Veilig Thuis. Dit vanwege de risico’s die een jongere kan lopen als de familie weet dat over het aankomende huwelijk of mogelijke achterlating met derden is gesproken. Voor overleg kunt u terecht bij Veilig Thuis. Aarzel niet om contact op te nemen met Veilig Thuis. U kunt uw vermoedens of zorgen anoniem bespreken:

Veilig Thuis, 0800 2000, www.vooreenveiligthuis.nl.

Zie ook deze poster.