Privacy

inet

Als u in contact treedt met de Jeugd- en Gezinsteam kan het voorkomen dat we voor de uitvoering van onze werkzaamheden persoonlijke gegevens van u vragen. Deze gegevens kunnen uw naam en adresgegevens zijn, maar het kan ook gaan om medische gegevens of gegevens van uw (gezins)situatie. Deze gegevens worden in uw dossier vastgelegd en gebruikt om aan u of uw kind goede zorg en hulp te kunnen geven. Wij gebruiken hiervoor een centraal systeem en verwerken de gegevens conform de privacy regels. Ouders worden altijd geïnformeerd over deze registratie.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens gaat over het verwerken van gegevens. Daarmee wordt bedoeld alles wat er met de gegevens gebeurt, van het verzamelen, aanvullen en bewaren tot het corrigeren, verwijderen of overdragen van gegevens aan anderen of het vernietigen ervan.

De wet geeft aan wanneer een organisatie persoonsgegevens mag verzamelen, welke informatie gevraagd mag worden en wie ermee mag werken. De wet geeft u een aantal rechten, zoals het inzagerecht. De wet zorgt ervoor dat uw privacy wordt beschermd.

Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevens mogen alleen worden verwerkt als: de cliënt (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) uitdrukkelijk toestemming geeft en de gegevens noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of begeleiding van de cliënt, de organisatie de gegevens nodig heeft om een wettelijke verplichting na te komen, de gegevensverwerking van levensbelang is voor de cliënt, de organisatie de gegevens nodig heeft om haar taak goed uit te kunnen voeren.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteam zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten en gegevens die hen ten tijde van het uitoefenen van het werk ten gehore komen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit privacygevoelige of vertrouwelijke informatie betreft.

Beveiliging van gegevens

Het Jeugd- en Gezinsteam zorgt ervoor dat uw dossier goed is beveiligd, zodat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Privacyreglement

In het privacyprotocol Sociaal Domein (HBEL) staat hoe het Jeugd- en Gezinsteam met uw gegevens omgaat.

Hulp nodig of vragen?